Die Merk van die Dier

Mark of beast

1.  Inleiding

Wanneer ons praat van die ‘Merk van die Dier’, dan praat ons waarskynlik van een van die mees kontroversiële gedeeltes in Openbaring, indien nie in die ganse Woord van God nie.

2.  Vers-vir-vers ontleding

“Hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om ’n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra en laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het.  Die merk is die naam van die dier of die getal van sy naam.” (Openbaring 13:16-17).  Om enige moontlike onduidelikheid uit te skakel, moet ons dit van die begin af duidelik stel dat hierdie ‘merk’, die merk van die Eerste Dier was, ten einde die draers van die merk te identifiseer en hulle daardeur te dwing om hulle aan die Eerste Dier te onderwerp.  Daar word ten minste nog vyf keer van hierdie merk in Openbaring gepraat (Openbaring 14:9, 11; 16:2, 20; 20:4).

Wat presies is hierdie merk van die Dier?  Ons lees die eerste keer van ’n merk, of teken in Genesis 4:15:  “Maar die Here sê vir hom:  ‘Nee!  Wie vir Kain vermoor, sal sewe maal gestraf word.’  Toe gee die Here vir Kain ’n teken sodat niemand wat hom raakloop, hom sou doodmaak nie.”  God het hierdie teken aan Kain gegee om te verhoed dat enige iemand anders Kaïn se lewe sou neem.  Ons weet nie of hierdie ’n sigbare teken was of nie.  Dit is moontlik dat dit ’n fisiese teken was, maar uit dit wat ons verder van merktekens in die Woord weet, is dit onwaarskynlik is dat hierdie merkteken, ’n fisiese- of sigbare teken was.

’n Ander baie bekende verwysing vind ons in Esegiël 9:3b-6:  “Die Here het na die man geroep met die linneklere aan en die skrywersakkie aan sy gordel en vir hom gesê:  ‘Gaan deur die stad, deur Jerusalem, en maak ’n merk op die voorkoppe van almal wat sug en kla oor al die afskuwelike dinge wat in die stad gebeur.’  Ek het gehoor die Here sê vir die ander manne:  ‘Gaan agter hom aan deur die stad en slaan dood!  Moenie verskoon nie, moenie jammer kry nie!  Maak dood en roei uit die oumense, die jongmanne en jong vroue, die kinders en vrouens; moet net nie raak aan dié wat die merk het nie.  Begin by my heiligdom!’  Hulle het toe begin met die ou manne voor die tempel.”  In hierdie gedeelte het God Sy volk gemerk om hulle te bewaar teen oordeel.  Hierdie was beslis nie ’n fisiese teken nie, maar wel ’n geestelike teken of merk.

Nog ’n voorbeeld vind ons in Openbaring 7:2-3:  “Ek het ook ’n ander engel van die ooste af sien kom met die seël van die lewende God.  Hy het met ’n harde stem geroep na die vier engele aan wie mag gegee is om die land en die see te tref, en het vir hulle gesê:  ‘Moenie die land en die see en die bome tref nie.  Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël.”  Hierdie teken was ook net ’n geestelike identifisering van God se kinders voor die vernietiging van Jerusalem.

Ons sien verder in v.16 dat die merk van die Dier, op die regterhand of op die voorkopTorah on forehead gedra moes word.  Die betekenis hiervan kom veral in Deuteronomium 6:6-8 vir ons baie mooi na vore:  “Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly.  Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.  Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet ’n merk op jou voorkop wees.”  God het nie letterlik van die Jode verwag om heeldag met dele van die Wet, vasgebind aan hulle hande rond te loop, of om die Wet op hul voorkoppe vas te maak nie.  Sommige Jode het dit wel so gedoen (selfs vandag nog) in die vorm van ’n klein leer dosie wat met riempies om die gewrigte of op die voorkop vasgemaak is.  Dit wat God werklik met hierdie opdrag bedoel het, was dat die Jode die Wet moes bevestig in hul gemoed (kop), en dat hulle ywerig in hulle gehoorsaamheid aan die Wet moes wees (hand).

Om dus op te som:  ’n Bybelse merkteken het die persoon wat die merkteken ontvang, met die persoon wat dit gee, geïdentifiseer.  Kaïn is deur God gemerk en sodoende het hy onder God se beskerming verkeer.  Die mense van Esegiël 9 is gemerk en het God se beskerming geniet.  Dieselfde geld vir die 144 000 van Jerusalem in Openbaring 7.  Wanneer iemand dus toelaat dat hy die merkteken van die Dier ontvang, impliseer dit dat hy homself identifiseer met en onderwerp aan die Dier.  Om dus op die voorhoof, of op die hand gemerk te wees impliseer erkenning, onderwerping en gehoorsaamheid aan die ontvanger se kant, en eienaarskap van die Dier se kant.  In die proses word so ‘n persoon ‘n vyand van God.

Enige persoon wat die merkteken van die Dier gedra het, het daardeur sy lojaliteit en onderwerping aan Rome betoon.  Dit was ongehoord vir ’n Jood om dit te doen, en tog het hulle dit gedoen.  Die rede waarom so baie Jode dit gedoen het, was niks anders as kompromie nie.  Die straf vir iemand wat geweier het om trou aan Rome te sweer, was dat hy nie kon koop of verkoop nie (v.17).  Dit was ’n geweldige straf, maar dit was ’n straf wat die vroeë gelowiges gewillig sou verduur – ter wille van Christus!  Behalwe vir die straf wat die gelowiges hiervoor ontvang het, was hulle verder ook verwerp en verag.  Baie gelowiges het alles in die proses verloor.

Dít wat gedurende die eerste eeu met die gelowiges gebeur het, was egter nie uniek nie.  Ons weet dat Moslems wat wederbaar word en Christus voortaan navolg, presies dieselfde pad loop – algehele verwerping deur die Moslem gemeenskap, asook hulle eie families.  Daar is ook talle regerings in ons dag waar geen godsdiensvryheid toegelaat word nie; waar Christene fel vervolg word.

Ons sien dus dat die profesie van die merkteken se vervulling nie in die toekoms lê nie, maar dat dit reeds in die verlede vervul is.  Tog moet ons voortdurend bedag wees op ons lojaliteit en getrouheid aan Jesus Christus:  “En nou doen ek ’n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God:  Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is.  Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.  Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.” (Romeine 12:1-2). “Hier is wysheid nodig.  Wie verstand het, kan die getal van die dier ontsyfer, want dit is ’n mens se getal.  Sy getal is ses honderd ses en sestig.” (Openbaring 13:18).  Ek het al vantevore geskryf oor die Dier se nommer en op wie dit dui (sien ‘Openbaring Ontsluit – nr.22’ van 7 Februarie 2010 by http://diewaarheidmaakvry.blogspot.com/2010/02/bybelstudie-deur-kobus-van-der-walt.html.  Wanneer die naam van Nero Caesar in Hebreeuse letters geskryf word (daar was geen klinkers in die Hebreeuse taal nie), naamlik:  NRWN QSR, dan vind ons die volgende:

N = 50
R = 200
W = 6
N = 50
Q = 100
S = 60
R = 200
Totaal: = 666

NeroWanneer ’n mens egter Nero (of enige iemand anders) wil koppel aan die getal ‘666’, is daar ’n paar dinge wat in gedagte gehou moet word:

  • Na aanleiding van Openbaring 13:8b moet die ‘naam-nommer 666’ dié van ’n man wees.
  • Die naam moet pas by ’n boosaardige, goddelose man:  “Die dier is toegelaat om verskriklike dinge te sê en te laster en om twee en veertig maande lank gesag uit te oefen…. Aan hom is daar ook mag gegee om teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin; en daar is gesag aan hom gegee oor elke stam, volk, taal en nasie.” (Openbaring 13:5,7).
  • Na aanleiding van Openbaring 13:2,7 moet hierdie man ook ’n politieke figuur wees wat oor geweldige gesag beskik:  “Die dier wat ek gesien het, het soos ’n luiperd gelyk.  Sy pote was soos dié van ’n beer en sy bek soos dié van ’n leeu.  Die draak het sy mag, sy troon en groot gesag aan hom gegee…. Aan hom is daar ook mag gegee om teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin; en daar is gesag aan hom gegee oor elke stam, volk, taal en nasie.”
  • Die naam moet van ’n man wees wat in Johannes se tyd geleef het (sien:  ‘Openbaring Ontsluit # 20 – Postmillennialisme en die Datering van Openbaring’ by http://diewaarheidmaakvry.blogspot.com/2010/01/bybelstudie-oor-openbaring-deur-kobus.html).
  • Dit moet die naam van iemand wees wat relevant was vir eerste eeuse gelowiges, en dan spesifiek vir diegene aan wie Johannes geskryf het.

Ons sien dat Nero perfek aan die bogenoemde voorwaardes voldoen.  Bo en behalwe hiervoor, pas Nero se naam perfek in die ‘naam-nommer’. As ons dit in gedagte hou, verstaan ons ook waarom Johannes in v.18 sê dat dit moontlik is vir die wat verstand het, om uit te werk wie die draer van die getal 666 is.  Ook is dit ondenkbaar dat enige gelowige van die eerste eeu by die naam van die huidige Pous of Obama (of wie ookal) sou uitkom.  Die 666 moes iemand gewees het wat aan hulle bekend was.  Hierdie nommer het onteenseglik aan Nero behoort.  Dit is dan ‘n verdere bewys dat die profesie van Openbaring reeds grootliks gedurende die eerste eeu vervul is.

Waarom het Johannes hierdie naam in geheime kode geskryf?  En meer nog, waarom in Hebreeus?  Dit was omdat hy nie sy medegelowiges wou blootstel deur hulle so openlik teen Nero te waarsku nie.  Dit sou die vervolging teen die gelowiges laat toeneem het.  Verder was dit ook nie so vreemd gewees om Hebreeuse woorde in Grieks te gebruik nie.  Dit was immers ’n bekende taal vir die meeste gelowiges (dink maar net hoe ons deesdae Afrikaans vermeng met Engels!).  Johannes het byvoorbeeld vroeër in Openbaring die Hebreeuse woord ‘Abaddon’ met verwysing na Satan gebruik (Openbaring 9:11).  So is die woorde ‘Amen’ en ‘Armageddon’ ook Hebreeuse woorde (ons gebruik dit steeds vandag).  Dit word ook algemeen deur teoloë aanvaar dat Johannes in Hebreeus gedink het, maar in Grieks geskryf het.

Dit is dus duidelik dat Rome, onder leiding van Nero, die Eerste Dier van Openbaring 13 was, en dat die Judaïste Rome se skoothondjie was.

3.  ’n Laaste gedagte

Indien hierdie dinge reeds gedurende die eerste eeu plaasgevind het, is dit relevant om te vra watter waarde hierdie kennis vir ons inhou (veral as ons weet dat hierdie dinge hulleself nie in die toekoms gaan herhaal nie)?  Wanneer ons so ’n vraag vra, moet ons in dieselfde asem vra of die Israeliete se uittog uit Egipte vir ons enige waarde inhou?  Die antwoord is tog sekerlik ‘ja’!  Ons moet onthou dat alle dele uit die Skrif vir ons waarde en betekenis inhou – ook die Ou- of Nuwe Testamentiese gedeeltes wat reeds vervul is.  Ons moet onthou dat die ganse Skrif Gees-geïnspireerd is, en daarom die moeite werd is om te lees.  Maar die heel belangrikste is dit:  Die hele Skrif wys ons na God toe.  Ons kan moed hou en oorwin in enige omstandighede, want Jesus Christus het reeds die oorwinning behaal oor die Dier en oor ons vyand die duiwel!

Kobus van der Walt

Kobus van der Walt (diewaarheidmaakvry.blogspot.com)

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Eindtyd. Bookmark the permalink.