Bid dan die Here van die oes…

stu

Alhoewel daar die afgelope jaar of drie (sedert die afsterwe van dr. Martin Holdt) baie veranderinge by die Seminarium plaasgevind het, is daar nog steeds studente wat besig is om hulle voor te berei vir die bediening. Dinge by die Teologiese Seminarium gaan baie beter as wat die meeste mense dink.

In Matteus 9:35 lees ons dat Jesus Self by al die stede en dorpe rondgegegaan het en onder andere in die sinagoges geleer en die evangelie van die Koninkryk verkondig het.

Toe Jesus die skare sien, was Hy baie jammer vir hulle, want Hy het gesien dat hulle moeg was, soos skape wat nie ’n herder gehad het nie. Hy sê toe vir Sy dissipels: “37Die oes is wel groot, maar die arbeiders min.

Daar is al baie besin oor die rol wat die Seminarium, in die eerste plek in die ABK, maar ook in die Afrikaanse kerk in Suid-Afrika, speel. Ons moet onsself ’n paar vrae afvra:

Watter rol speel ’n seminarium in die lewe van die hedendaagse kerk? John Stott was van mening dat die Seminarium of Teologiese Kollege die sleutel instansie in die kerk is.  Hy sê: “In every country the church is a reflection of its seminaries. … Therefore we should set ourselves to capture the seminaries of the world for evangelical faith, academic excellence and personal godliness.” [1]

Waar sal die arbeiders wat die oes moet inbring dan vandaan kom? Wel, as ons nie doen wat die Here in Matteus 9:38 beveel nie, sal daar waarskynlik nie arbeiders wees om uit te stuur nie.

Is jou gemeente gehoorsaam aan hierdie bevel van die Here: “38Bid dan die Here van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur.”? Hoe gereeld bid julle dat die Here manne en vroue sal roep, sodat Hy hulle kan uitstuur na die wêreld wat op pad is na ’n ewigheid sonder Christus?  Wanneer laas het jou gemeente iemand geïdentifiseer wat gestuur kan word om evangelisasie- of sendingwerk te gaan doen, of om in die bediening in te gaan?

p

Roep die Here jóú dalk?

Ons moet onthou wat Jesus vir Sy dissipels gesê het nét voor Sy hemelvaart:

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” (Matteus 28:19).

Die oes is groot; dwars oor die aarde.

Ek dink daar is baie van ons wat wens dat ons vir Jesus kon vra soos Sy dissipels: “Here gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?” Die kaarthuis is besig om óm ons ineen te tuimel.  Daar is daagliks al hoe meer Christene wat vlug vir hulle lewe (bv. in Irak en Sirië) en ons wonder wanneer Jesus weer sal kom om Sy bruid te kom haal.  Maar, net soos vir die dissipels, kom dit ons nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur Sy eie mag bepaal het nie.

Gelukkig het Jesus nie daar gestop nie. Nee, Hy het vir hulle gesê: “maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaria en tot die uiterste van die aarde.” (Handelinge 1:8).

En dít is waar die Seminarium inkom. Die geroepenes moet opgelei word sodat hulle effektief kan wees in die werk waartoe die Here hulle geroep het.

Die meeste van julle sal onthou dat die Seminarium in 2011 met samesprekings begin het om ’n satelliet kampus te word van NWU. Twee studente het aan die begin van 2012 geregistreer vir die BTh.  Een van hulle voltooi D.V. sy graad eersdaags, maar nie deur die Seminarium nie, aangesien die samesprekings skipbreuk gely het a.g.v. administratiewe probleme aan die NWU se kant.

Die samesprekings tussen die Seminarium en die Baptist Theological College (BTC) was egter van die begin af baie meer suksesvol en ons het tans ’n paar eksterne studente wat besig is met die BTh. Ongelukkig is daar op die oomblik nie studente op die kampus nie, maar intussen doen ons wat ons hand vind om te doen.

Nadat ons toestemming van BTC gekry het om al hulle studiemateriaal in Afrikaans te vertaal, is daar dadelik begin met die vertaling van Studiegidse. Van die aanvanklike span van 15 vertalers het daar egter nie veel gekom nie, maar die moeisame proses gaan steeds voort.  Die Seminarium het reeds 10 van die 40 vakke se studiegidse vertaal en is tans besig met ’n verdere twee vakke.

Dit is noodsaaklik dat ons binnekort dosente wat nie liberaal is in hulle denke nie, sal identifiseer wat toegesê sal kan word vir elke vak wat ons aanbied. Die mikpunt is dosente wat geskik en beskikbaar is om op ’n langtermyn basis as dosente te dien.

Ons wil graag hê dat die Naam van ons Here Jesus Christus verheerlik sal word in alles wat aangepak word by die Seminarium. Daarvoor het ons julle getroue gebed baie nodig.

Bid asseblief vir ons:

  • dat die Here die Seminarium Raad en die Dagbestuur die wysheid sal gee om die regte leiding te gee en die regte besluite te neem sodat die Seminarium die doel sal bereik waarvoor die Here dit in die lewe geroep het.
  • dat die Here mense sal roep vir Sy werk en
  • dat Hy daardie geroepenes na ons toe sal stuur sodat ons hulle kan oplei.
  • dat die Here vir ons die regte dosent sal identifiseer vir elk van die veertig vakke wat ons studente oor die vier jaar moet voltooi om die BTh te behaal.
  • dat daar finansieel vir die Seminarium voorsien sal word sodat ons die werk wat aan ons opgedra is, tot eer van die Here se Naam sal kan doen.
  • Bid ook vir ons Geestelike Verrykingskursus wat steeds voortgaan om die gewone lidmaat te help in sy/haar geestelike groei.

[1] The Message of 1 Timothy and Titus – The life of the local church. The Bible Speaks Today Series.  Leicester: Inter-Varsity Press, 1996: p. 184.  (The chapter is entitled, “Doctrine and Duty in the Church.”)

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Seminarium. Bookmark the permalink.