Wat wil Jesus vir kersfees hê?

1

Wanneer jy ‘n stamhoof in Afrika besoek, moet jy geskenke saamneem. So was dit met antieke konings.  Die koningin van Skeba het geskenke saamgevat toe sy vir Salomo besoek het (1 Konings 10:2, 10).  Die wyse manne het hulle beste vir die Koning van die konings gebring:  goud, wierook, en mirre (Matteus 2:11).  Goud is ‘n geskenk wat jy vir konings bring (let maar op hoe baie keer daar van goud gepraat word in die geskiedenis van koning Salomo).  Wierook is gemaak van ‘n taai, wit boomgom.  Hierdie geskenk fokus hoofsaaklik op Jesus se Godheid, want volgens Eksodus 30:1-10 is wierook aan God geoffer.  Mirre is gemaak uit die gom van ‘n balsamboom of, volgens sommige, die cistus roos.  Dié geskenk wys vir ons dat Jesus mens is.  Mirre is in parfuum gebruik (Ester 2:12), het as pynmiddel gedien (Markus 15:23), en is ook by Jesus se begrafnis gebruik om sy liggaam te balsem (Johannes 19:39).  Puritein Thomas Watson reken dat hierdie geskenke nodig was vir die reis na Egipte:  “By his providence [God] sends wise men from the east, who bring costly gifts, gold, myrrh, and frankincense, and present them to Christ; and now [Mary] has enough to defray her charges in Egypt.” (A Body of Divinity; The Banner of Truth Trust; EDINBURGH; 1974; p.120).

Wanneer Jesus sy koninkryk vestig, sal belangrike mense en konings weer geskenke vir Hom bring. “Al u klere is mirre en alewee en kassie…” sing die psalmdigter vir die Messias (Psalm 45:9).  Salomo sê van die Messias op sy troon:  “Die konings van Tarsis en van die eilande sal geskenke aanbied, die konings van Skeba en Seba belasting aanbring.  Ja, al die konings sal hulle voor hom buig, al die nasies sal hom dien…Mag hy dan lewe! en mag hulle aan hom gee van die goud van Skeba en altyddeur vir hom bid; mag hulle die hele dag hom seën!” (Psalm 72:10-11, 15).  Jesaja profeteer oor die toekomstige heerlikheid van Israel:  “‘n Menigte kamele sal jou oordek, die jong kamele van Mídian en Efa; hulle sal almal uit Skeba kom; hulle bring goud en wierook en verkondig met blydskap die roemryke dade van die Here.” (Jesaja 60:6).  In Johannes se visioen van die hemelse Jerusalem sien hy “…die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin…en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring.” (Openbaring 21:24, 26).

Bring jou beste vir die Koning. Kom soos die wyse manne met jou geskenk – voorbereid om die Here te aanbid (v.11).  Hier is ‘n lys van ten minste sewe geskenke wat Jesus vir kersfees wil hê.

  • Gee jouself. Die Macedoniese Christene “het hulself eers aan die Here gegee” (2 Korintiërs 8:5).
  • Gee jou liggaam (Romeine 12:2). Gebruik jou hande, voete, sintuie, en alles wat jy het om goed te doen (Romeine 6:13).
  • Gee jou geld. “Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.” (2 Korintiërs 9:7).
  • Gee jou diens. Paulus sê van Epafroditus: “Want ter wille van die werk van Christus het hy tot naby die dood gekom en sy lewe gewaag…” (Filippense 2:30).
  • Gee jou lof en dank. “Die een wat dank offer, eer My…” (Psalm 50:23). “Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.” (Hebreërs 13:15).
  • Gee goeie werke en mededeelsaamheid. “Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het ‘n welbehae aan sulke offers.” (Hebreërs 13:16).
  • Gee gebed. “en toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is.” (Openbaring 5:8). “En ‘n ander engel het gekom en met ‘n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê; en die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi; en daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing.” (Openbaring 8:3-5).

bi

Leef vir Jesus en volgens sy Woord. Dit is die beste geskenk wat jy vir Hom kan gee hierdie kersfees.

This entry was posted in Kersfees. Bookmark the permalink.