Retoriese vrae in die Bybel

Rhetorical question in Bible

Dit is een ding om slim vrae te vra, soos Jesus se vyande Hom gevra het om Hom te toets.  Dit is egter iets totaal anders om regtig te twyfel en te wil weet wat God se waarheid is, sodat ons daarvolgens kan lewe.  Laat ons dus na ’n paar vrae in die Nuwe Testament kyk, en sien wat ons daaruit moet leer.  Mag dit ons help om toe te neem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus!

 

  1. Matteus 22:45-46a: “As Dawid Hom dan Here noem, hoe is Hy sy seun?” (vgl. Ps.110:1). “En niemand kon Hom ’n woord antwoord nie; …”  Die punt wat hier gemaak word, is dat Jesus inderdaad Dawid se groter Seun is – trouens, Hy is die Seun van God en dus Self God.

 

Daarom is Hy ook die vervulling van God se belofte aan Dawid in 2Samuel 7:12-13 oor die ewige koningskap van sy nageslag: “As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal Ek jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig.  Hý sal vir my Naam ’n huis bou, en Ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid.”

 

Psalm 72 sê: “8En hy sal heers van see tot see en van die Rivier tot by die eindes van die aarde.  11Ja, al die konings sal hulle voor hom buig, al die nasies sal hom dien.  17 Mag sy naam vir ewig wees; mag sy naam uitspruit solank as die son daar is! En mag al die nasies in hom geseën word, hom gelukkig prys!”

 

Die lied “Jesus Shall Reign Where’er the Sun” deur Isaac Watts, (1674-1748), druk dieselfde gedagte so uit:

 

Jesus shall reign where’er the sun
Does his successive journeys run,
His kingdom stretch from shore to shore
Till moons shall wax and wane no more—

  —People and realms of ev’ry tongue
Dwell on His love with sweetest song;
And infant voices shall proclaim
Their early blessings on His name.

Blessings abound where’er He reigns;
The pris’ner leaps, unloosed his chains,
The weary find eternal rest,
And all the sons of want are blest.

Where He displays His healing power,
Death and the curse are known no more;
In Him the tribes of Adam boast
More blessings than their father lost.

Let every creature rise and bring
Peculiar honours to our King;
Angels descend with songs again,
And earth repeat the loud Amen.

 

  1. In Markus 3:4 kry ons Jesus se vraag: “Is dit geoorloof om op die sabbat goed of kwaad te doen, ’n lewe te red of dood te maak? Maar hulle het stilgebly.” Die vraag word in stilte ontvang – niemand reageer daarop nie.  Hy het met toorn na hulle gekyk.  Sy toorn en ywer was egter geregverdig.  Hy was nie kwaad om sy onthalwe nie, maar omdat dit die eer van God geraak het: dit is in diskrediet gebring deur die aksie, of eerder gebrek aan aksie in Markus 3, van Jesus se vyande, die gevolg van “die hardheid van hulle hart” (v.5).

 

  1. Markus 4:41: “En ’n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê: Wie is Hy tog, dat selfs die wind en die see Hom gehoorsaam is!” Ons moet onsself afvra of Hy nie die Skepper is van die wind en die see en alles wat daarin is nie.  Let op dat die Man wat die bevel gee en die golwe bedaar.  Sinclair B. Ferguson kom tot die volgende slotsom oor die gedeelte in Markus 4:35-41: “Every test and trial, every storm in life is another opportunity for you to see the glory of Jesus Christ and discover his power in your life.”

 

  1. Lukas 7:49 lui: “Toe begin die wat aan tafel was, by hulleself te sê: Wie is hierdie man wat selfs die sondes vergewe?” Ek laat hierdie vraag – ’n uiters belangrike vraag – by jou om vir jouself te beantwoord…  [Wenk:  As ’n beginpunt, let op wat Jesus sê in die volgende vers, v. 50.]

 

Jesus, Groot bo almal,

 Sterke Verlosser, Magtige Heer en Heiland.

Immanuel, God is met ons,

Reddende Here, Lewende Woord.

 

  1. In Johannes 8:46 vra Jesus: “Wie van julle oortuig My van sonde? En as Ek die waarheid spreek, waarom glo julle My nie?” Daar was geen bevredigende antwoord nie; trouens, niemand het Hom geantwoord nie.  Leon Morris wys daarop dat Jesus se bittere vyande het geen antwoord gehad op hierdie  merkwaardige uitdaging nie.  Morris sê verder: “The absence of a reply shows that this corresponds to reality”; en F. Godet verwys na “the assurance with which Jesus lays this question before them (the Jews).”

 

  1. Johannes 9:16b sê dat ’n ander Fariseër gevra het: “Hoe kan ’n sondige mens sulke tekens doen?” (om ’n blinde man te genees van sy blindheid, veral omdat hy blind was van sy geboorte af). Die veronderstelling is dat sulke wonderwerke onmoontlik is: die bonatuurlike kan nie verklaar word in aardse terme nie – daar moet iets of Iemand hier betrokke wees!  Daardie Iemand is die Seun van God, God se Gesalfde een.

 

Maar die Fariseër kon dit nie sien nie;  die geneesde blinde man het dit later verstaan: deur geloof in die Man wat hom genees het (Joh. 9:38). Hy wys dat hy op pad is, dat ware geloof in hom begin ontwaak toe hy sê: “As Hy nie van God was nie, sou Hy niks kan doen nie.” (Joh. 9:33). Hier sien ons ook dat Jesus gekom het om die wat blind was te laat sien en die wat dink hulle kan sien, blind te maak.  Johannes haal Jesus se direkte woorde aan in hierdie verband (kyk Joh. 9:39). En díe gebeurtenis is “‘n oordeel …in hierdie wêreld…”.

 

  1. “Pilatus sê vir Hom: Wat is waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle: Ek vind geen skuld in Hom nie.” Ons kry die antwoord op Pilatus se vraag in 1Timoteus 6:13 waar Paulus skryf: “van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het,” nl. dat Hy in die wêreld gekom het om vir die waarheid te getuig.  ‘En,’ het Jesus verder verklaar: “Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem.” (Joh. 18:37).

 

Ons onthou ook dat hiérdie Jesus in Johannes 14:6 sê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.”  Die  Waarheid Self het dus voor Pilatus gestaan, maar Pilatus kon dit nie sien nie. As hy dit kon sien sou hy nie “ die Here van die heerlikheid…gekruisig het nie-“ (1Kor.2:8).  Ons taak vandag is juis om hierdie verborge dinge aan ‘n verlore wêreld bekend te maak.

 

  1. Die Apostel Paulus stel in Romeine 9:20-21 die volgende vrae aan die gemeente in Rome:

 

  • 20Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie?” en
  • 21Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?”

 

Paulus vra die vrae in die konteks van die “Volstrekte vrymag van die genade van God.” (Kyk die opskrif vir Romeine 9:6-33 in die OAV, 1953).  Ons sien dieselfde vrymag van God in die sending van Kores in Jesaja 45 (let op vers9, veral i.v.m. Romeine 9); ook in Jesaja 29, veral in verse 15 en 16 sien ons “Die wonderbare weë van God met Jerusalem” (OAV, 1953).

 

Hier in Romeine 9:20-21 maak Paulus gebruik van retoriese vrae­ (dit is vrae waarop die antwoord voor die hand liggend is) om sy argument te staaf.  Kan die maaksel dan met sy Maker stry?  (Stellig nie!)  Het die Pottebakker beheer oor die klei? (Ja, sonder twyfel!).

 

“Wat sal ons dan sê?” (v.30) vra Paulus, en só gebruik hy sy opleiding as kundige wetsgeleerde om deur sy reaksies in Romeine tot die slotsom te kom dat “die heidene, wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, (wel) die geregtigheid verkry het, naamlik die geregtigheid wat uit die geloof is; 31terwyl Israel, wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie.”  Die rede vir laasgenoemde is dat Israel “hul gestamp (het) teen die steen van aanstoot.  “Soos geskrywe is: Kyk, Ek lê in Sion ‘n steen van aanstoot en ‘n rots van struikeling; en elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie.” (v.33).

 

Baie keer voel ons skaam of ontevrede met onsself.  Maar dan is ons fokus verkeerd: ons moet op die Here Jesus fokus (Hebr. 12:2) en nie op onsself nie, want “die Steen van aanstoot” is juis Hy wat ons gaan laat seëvier en triomfeer in die dag van afrekening.  Prys sy Naam!

 

Rex Jefferies

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Bybel. Bookmark the permalink.