Ek behoort aan die kerk

Ek behoort aan die kerk

Wanneer jy luister na mense se verwagting van wat die kerk moet wees en is, kry jy ’n beeld van die kerk wat dikwels nie gebaseer is op wat die Skrif leer nie.  Dikwels sien ons dat die gemiddelde lidmaat se verwagting van die kerk een is wat sy onstaan het uit die behoeftes en begeertes van die mens.  Ons sien ook dat gebruike, tradisies, gewoontes, ens. dikwels die basis kan vorm van die gemiddelde lidmaat se verwagting van wat die kerk moet wees.

In Thom S. Rainer se boekie I am a Church Member (in Afrikaans beskikbaar onder die titel, Ek behoort aan die kerk) sien ons ’n terugkeer na die beginsels van wat die Skrif leer ’n kerk moet wees en hoe die lidmaat daarin inpas.  Die Afrikaanse boekie word uitgegee deur CUM-boeke.  Die werk word heelwat lof toegeswaai deur onder andere Prof. Stephan Joubert, Daniel L Akin (President van die South-Eastern Baptist Theological Seminary), Michael Catt (Sherwood Baptist), Mark Dever (Capitol Hill Baptist Church), Franklin Graham  en vele ander.

As inleiding gee die skrywer vir ons ’n beeld van hoe twee gesinne dieselfde kerk verskillend ervaar, en dit hoofsaaklik a.g.v. hulle eie sienswyses oor wat die kerk is en behoort te wees.   Die een handhaaf die siening van ’n buiteklub waaraan ek behoort en waar ek ledegeld betaal en sekere voordele moet kry.  Die ander sien die kerk as ’n liggaam waaraan ek behoort, waar ek ’n geleentheid het om my Godgegewe vermoëns, gawes en talente te kan uitleef – tot voordeel van die kerk en tot eer van die Here Jesus Christus.

Hierdie boekie is ’n lerende, praktiese boekie wat by studiegroepe en kleingroepe gebruik kan word.  Ná elke hoofstuk is daar vrae wat bespreek kan word en waar daar d.m.v. die Skrif-verwysings gesien kan word wat die Skrif se verwagting is van wat ’n lidmaat in die gemeente se rol is, en hoe die lidmaat betrokke kan wees in die gemeente.

Indien ’n lidmaat hierdie studie ter harte neem, kan hy of sy ’n groot invloed in die gemeente hê om te verseker dat die gemeente waarlik gemeente sal wees soos Christus dit bedoel het.  Die volgende word onder andere voorgehou:

  • Ek sal ’n werkende lidmaat wees. (Die begeerte van elke Predikant)
  • Ek sal ’n lidmaat wees wat verenig. (’n Opdrag in die Woord van God)
  • Ek sal nie toelaat dat die kerk oor my voorkeure en begeertes gaan nie.
  • Ek sal vir my kerkleiers bid.
  • Ek sal my gesin lei om gesonde kerklidmate te wees.
  • Ek sal kerklidmaatskap as ’n geskenk beskou.

Die begrip van die kerk as liggaam geniet in 1Korintiërs 12 en Romeine 12 die hoogste prioriteit.  Dit leer dat die lede, alhoewel hulle van mekaar verskil, tog as ’n eenheid in eenheid moet funksioneer.  Dat die lede mekaar nodig het en nie sonder mekaar kan klaarkom nie, is nie soseer op die verwagtinge van die lede en hulle “behoeftes” gebaseer is nie, maar op die Woord van die Here God.  In Sy Alwetendheid en Alwysheid het Hy die kerk so saamgestel.

Negatiwiteit, skinder, vergifnis en eenheid word aangespreek in die lig van God se Woord.  ’n Dienskneg-gesindheid, die gesindheid van Christus om te dien, is in die liggaam van Christus die kerk, waarvan Hy die hoof is, van kardinale belang.  Hierdie gesindheid moet in elke gelowige heers.

Op bladsy  52-53 van die Afrikaanse vertaling van die boekie vind ons ’n baie insiggewende “openbaring”.  Dit handel oor die dinge wat soms verdeeldheid in ’n gemeente werk. (Ek sal nie daarop ingaan nie, skaf self die boekie aan en lees dit!)

In die hoofstuk:  “Ek sal vir my kerkleiers bid” kry ons ’n kykie in wat soms in die lewens van predikante en kerkleiers gebeur.  Wanneer ons daarna kyk, kan ons sien hoe noodsaaklik dit vir ons is om vir die leierskap in die gemeente te bid – veral vir die predikant.  Bid onder andere vir hom en sy gesin, vir beskerming, vir fisiese en geestelike gesondheid, ens.

Die manne wat die leiding in die gemeente moet neem, moet veral hulle gesinne lei en onderrig in wat die Here Jesus van hulle as gesin, man, vrou en kinders verwag.  Daar mag ook enkellopendes en weduwees in die gemeente wees wat deur die gemeente “gedra” en ondersteun moet word.  Dit is hier waar elke lidmaat betrokke kan wees.

Dit is veral belangrik dat lidmaatskap as ’n geskenk beskou moet word.  ’n Buiteklub-gesindheid is een wat betaal en eis.  Dit is nie die gesindheid waarmee jy aan die kerk moet behoort nie.  Jou gesindheid maak die verskil.  Die ewige lewe is ’n geskenk van die Here God aan jou; so ook die voorreg om aan ’n gemeente te behoort.  Thom S. Rainer beklemtoon in hierdie boekie: “kerklidmaatskap is ’n geskenk”, en hy sê duidelik maar net wat die Skrif leer.

Lidmaatskap van die kerk is ’n heel ander begrip as lidmaatskap van enige ander wêreldse organisasie.

Twee lidmate van dieselfde gemeente kan dieselfde kerk verskillend ervaar.   Die rede hiervoor is die lidmaat se gesindheid en sy of haar bereidwilligheid om in die gemeente te dien.

Is dít wat die Skrif leer?  Het jy die gesindheid van Christus?  Dit maak die verskil.  Jý maak die verskil.

Lourens Badenhorst

 

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Boekresensies, Kerk. Bookmark the permalink.