Is God te liefdevol om die Covit-19 virus te stuur?

Coronavirus prophecy: Bizarre claim Four Horsemen of Apocalypse ...

Baie predikante en ander mense sê dat dit nie God is wat die Corona-virus gestuur het nie. “God het dit toegelaat, maar Hy is hééltemal te liefdevol om so iets te doen!” sê hulle. Ander Christene sê dat daar mense is wat sê: as ’n mens Psalm 91 elke dag (om 12h00) bid, sal die virus nie naby jou kom nie.

Die vraag wat ons moet vra, is: Verhoed die liefde van God Hom om virusse en plae na die wêreld te stuur? Beteken dit dat die bid van Psalm 91 sal toesien dat geen plaag die kinders van God sal tref nie? Die Bybelse antwoord is ’n besliste Nee!

Die God van liefde, Vader, Seun en Heilige Gees, die God van die Bybel, is ook Regter oor die wêreld (Gen 18:25; Ps. 94:2). Ons sien hoe God as die Regter van die aarde in beide die Ou- en die Nuwe Testament plae stuur. Hy laat dit nie net toe nie, Hy stuur Self plae op die aarde om Sy doel te bereik.

Dit is baie belangrik om daarop te let dat God nie net plae toelaat omdat die duiwel dit wil doen nie. Nee, nee! Dit is God wat besluit en dit is Hy wat aktief plae stuur om Sy doel te bereik.

Daar is baie Skrifgedeeltes wat dit bewys. In Genesis 12:17 het God Self die Farao en sy huis getref met groot plae, omdat hy Abram se vrou, Saraï, vir hom tot vrou geneem het. In Eksodus 7 – 12 was dit God wat die tien plae, insluitend insekte en swere, oor Egipte gestuur het (Ex.9:8-12). Dit was nie die duiwel nie. Gód het hierdie swere gestuur!

Nou sê jy dalk: maar die Egiptenaars is heidene; ongelowiges.

In Levítikus 26:25 het God vir Israel, Sy uitverkore volk, gesê dat Hy, as hulle, sy uitverkorenes, volhard in ongehoorsaamheid en rebellie, pes onder hulle sal loslaat. Hy herhaal dit in Deuteronómium 28:21: “Die HERE sal maak dat die pes jou aankleef totdat Hy jou vernietig uit die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem.” Dit sal aan hulle kleef, en hulle sal dit nie kan afskud nie!

In Númeri 16:41-50 het God ’n plaag onder Israel gestuur. Dit het 14,700 van Sy uitverkore volk doodgemaak. In Jeremia 14:11-12 sê God vir Jeremia om op te hou bid vir die sondige, onbekeerde Israel, want Hy gaan hulle tref met die swaard, hongersnood en pessiekte. God gaan ’n einde aan hulle maak deur ’n pessiekte!

In 2Samuel 24 stuur God ’n pessiekte oor Israel. Vers 15 sê vir ons dat 70,000 man gesterf het – en dit is sonder om die vrouens en kinders by te reken! In 1Samuel 5 sien ons hoe God plae gestuur het oor die Filistyne wat die Ark weggeneem het.

En dít is net die Ou Testament!

In die Nuwe Testament maak God dit baie duidelik. Lees Openbaring 6. Dit is Jesus wat Self die boek van die Vader ontvang en dit oopmaak. Hierdie boek openbaar God se plan vir die wêreld. Aan die een kant is dit ’n titel akte wat Jesus weer terugneem. Dit maak egter ook die boodskap bekend wat God vir die wêreld het: redding vir Sy volk, maar verdoemenis vir die verlorenes.

Toe die Lam die vierde seël van die boek oopmaak, het Johannes ’n vaal perd gesien en op die perd het die dood gesit. Aan hulle is die mag gegee om ’n kwart van die wêreld dood te maak deur die swaard, hongersnood, pessiekte en wilde diere. Dit is Jesus Self wat dit ontketen.

Jesus staan nie net passief terug om dit toe te laat nie. Hy bring Self – aktief – pessiekte wat in hierdie geval saam met al die ander dinge ’n kwart van die bewoners van die aarde doodmaak. Later is daar die bakke van God se wraak/oordeel waarvan ons glo dat die Christene gespaar sal word. Ons sien ook baie pessiektes daar. Ingeval jy dink dat die pessiektes slegs ongelowiges  sal doodmaak in die laaste dae (dat hulle onaangeraak sal wees deur wat God oor die wêreld bring) en dat gelowiges onaangeraak sal wees, is daar die vyfde seël.

Die vyfde seël (Open. 6:9-11) praat van die martelare onder die altaar wat doodgemaak is vir hulle geloof. Een van die wonderlikste maniere waarop jy God kan verheerlik, is deur getrou te wees aan Hom; deur groter liefde vir Jesus as vir jouself te bely. Daar sal baie sulke dinge gebeur.

Daar is ’n tussenpose tussen die sesde en die sewende seël (Open.7:9-17) waar ’n ontelbare aantal mense en heiliges in die hemel is. Hulle het uit die groot onderdrukking gekom en is dood as gevolg van die pessiektes en alles wat gebeur het. Maar in die hemel ly hulle nie meer nie (v.16,17).

Wat wil ek hiermee sê?

Eerstens: God het pessiektes oor ongelowiges en gelowiges gestuur. Jy moet dit glo, want dit is wat die Bybel sê.

Tweedens: God laat nie net pessiektes toe nie. As Regter oor die wêreld stuur Hy dit self na die wêreld om Sy doel te bereik.

Derdens: As jy ’n gelowige is wat ly as gevolg van Covid-19, 1Petrus 4v.19 sê: “So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan Hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade.” Doen wat reg is. Liewe gelowige, ongeag wat met jou gebeur, vertrou jouself toe aan die Here. Dien Hom getrou en vertrou Hom soos die heiliges wat onder Nero gely het. Doen wat reg is voor die Here.

Laastens, as jy ’n ongelowige is: vrees God wat nie net jou liggaam kan verwoes nie, maar wat jou liggaam en jou siel in die hel kan werp (Matt.10:28). As jy Christus nie dien nie, kom na Hom toe. Jy moet weet dat hierdie God wat die Corona-virus kan stuur, jou reguit hel toe kan stuur. Slegs die bloed van Jesus Christus kan jou reinig van jou sonde. Slegs Christus kan vir jou ’n nuwe hart gee en jou reg maak voor God.

Ds. Wynand Fourie

This entry was posted in Soewereiniteit. Bookmark the permalink.